Share on facebook
Share on email
GDPR

Adatkezelési tájékoztató

HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

A Megamédia Co. Bt. a hírlevél küldés szolgáltatásának igénybevétele esetén adatkezelést végez, miután a www.kilatomagazin.hu weboldalon történő hírlevél feliratkozás során a feliratkozó személyes adatokat ad meg.

Az EU 2016/679 Rendelet (továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek, jogszabályi előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk a vonatkozó személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:


Cégnév: Megamédia Co. Bt.

Székhely: 1029 Budapest, Máriaremetei út 138.

Telephely 1.: 1029 Budapest, Máriaremetei út 138.

Cégjegyzékszám: 01 06 744669

Adószám: 21089790-2-41

Honlap: www.kilatomagazin.hu

E-mail cím: info@kilatomagazin.hu

Telefon: +36-20-20-69-732

Képviselő neve: Tamásné Örvendi Éva ügyvezető

További képviselő: Tarczali Tímea Éva ügyvezető-helyettes

(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő).

 

2. A HÍRLEVÉL FELIRATKOZÓ

(továbbiakban: „feliratkozó”, vagy „érintett”) kezelt személyes adatainak köre:

 • név (keresztnév)
 • e-mail cím
 • feliratkozás dátuma
 • online azonosító (ID)

Az Adatkezelő honlapján a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személy („feliratkozó”) az erre vonatkozó jelölő négyzet bejelölésével adja meg hozzájárulását hírlevél küldés szolgáltatás és kapcsolódó személyes adatai e célú kezeléséhez, elemzéséhez.

A négyzet bejelölése önkéntes. A feliratkozással/bejelöléssel feliratkozó elismeri, hogy a személyes adatainak kezelésével összefüggésben megismerte és elfogadja jelen „Adatkezelési tájékoztatót hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről” dokumentum tartalmát.

 

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

az érintett hozzájárulása.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA:

 • hírlevél, reklámanyag, tájékoztatók küldése az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tárgyában
 • kampányelemzés

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:

5.1. Az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

5.2. Adatfeldolgozóként a Társaság reklám, marketing feladatok és elemzés végzésével megbízott alvállalkozói, munkatársai.

5.3. Adatkezelő további adatfeldolgozóként veszi igénybe a hírlevél küldés szolgáltatás működtetéséhez a MailChimp szolgáltatást biztosító The Rocket Science Group, a Google Analytics webanalitikai szolgáltatás biztosításához a Google LLC szolgáltatásait.

 

6. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS:

Adatkezelő további adatfeldolgozóként igénybe veszi a MailChimp (The Rocket Science Group LLC,675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) hírlevél küldési és analitikai szolgáltatásait, amely során az a hírlevél küldéshez és elemzéshez szükséges személyes adatokat ismer meg, továbbá igénybe veszi a Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA) webanalitikai szolgáltatásait is.

Az érintett a weboldalon (vagy egyéb formában) történő hozzájárulással engedélyezi, hogy a vonatkozó személyes adatokat a hírlevél küldés szolgáltatás működtetéséhez, továbbá (mivel a webanalitikai szolgáltatások is használnak cookie-kat a weboldalon történő látogatások, tevékenység elemzése céljából) a cookie-k segítségével létrejött, a weboldal használatára vonatkozó adatokat a szolgáltatás(ok) értékelése, elemzése érdekében a The Rocket Science Group LLC (MailChimp) és a Google LLC (Google Analytics) amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa.

A további kezelt cookie-k az EU-n belüli szervereken kerülnek tárolásra.

A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul nevezett adatainak felhasználásához, gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott korlátozott módon és célokra.

 

7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

a weboldalon működő hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett feliratkozó hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

8. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYE:

az Adatkezelő nem tud hírlevelet küldeni a hírlevélre feliratkozottnak.

 

9. TÁJÉKOZTATÁS A HÍRLEVÉL KÜLDÉSRE FELIRATKOZÓ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Az adatszolgáltatás önkéntes.

A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

Önnek, mint feliratkozott érintett személynek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy törlését, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, személyes adatai megadására nem köteles.

9.1. Az érintett jogai röviden összefoglalva:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Korlátozások
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

10. AZ ÉRINTETTRE VONATKOZÓ RÉSZLETES JOGOK

Az érintett vonatkozó jogainak részletes ismertetése, valamint Adatkezelő személyes adatok kezelésére vonatkozó teljes körű leírása a kilatomagazin.hu/adatkezelesi-tajekoztato menüpont alatt érhető el.

 

HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSRA FELIRATKOZÓ NYILATKOZATA:

Nevezett feliratkozó a fenti információkat és tájékoztatást megismertem és tudomásul vettem, a hírlevélre való feliratkozással a megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.